skip to main content
Logo Cronfa Sbarduno Trawsffurfio

Ffurflen Gais Cronfa Sbarduno A Trawsffurfio

SYLWCH: Mi fydd y gronfa grant hon yn cau i geisiadau newydd am 11.59yh, Dydd Gwener, Medi 29

Mae Cronfa Sbarduno, a Chronfa Trawsffurfio yn gynlluniau i gefnogi busnesau Gwynedd i adfer a datblygu, sefydlogi a pharatoi ar gyfer y dyfodol. Y nod yw galluogi busnesau i gynyddu elw unai trwy arbedion neu gynyddu incwm. Mae Cronfa Sbarduno yn cefnogi grantiau o £2,500 i £25,000 (CEISIADAU WEDI GOHIRIO) Mae Cronfa Trawsffurfio yn cefnogi grantiau o £25,001 i £250,000

Dyma’r wybodaeth y bydd rhaid i chi ddarparu yn ychwanegol i’r ffurflen hon:

Cronfa Trawsffurfio Cronfa Sbarduno
Pob Busnes Busnes newydd neu llai na 12 mis o weithredu Busnes wedi bod yn weithredol am fwy na 12 mis
Cynllun busnes ✓ (Manwl – wele'r canllawiau)
Rhagolwg Ariannol 2 Flynedd
Mantolen a datganiad elw a cholled am y dwy flynedd diwethaf
Datganiad banc cyfredol y busnes
Cadarnhad o unrhyw ganiatâd perthnasol yn cynnwys gofynion cyfreithiol statudol
Holl ddyfynbrisiau

Manylion Y Cais

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Oes
Na

Strwythur y Busnes*
Unig Fasnachwr
Partneriaeth
Cwmni Cyfyngedig
Menter Gymdeithasol
Cwmni Cydweithredol
Arall
*
*
*
*
Do
Naddo
*
*
*

Rheswm Dros Y Grant

At ba ddibenion mae angen y grant? Byddwn yn gofyn i chi gadarnhau bod angen yr arian grant arnoch h.y. heb y grant, ni fyddai modd gwneud yr hyn sy’n cael ei amlinellu yn eich cais: • o gwbl • i'r un raddfa • o fewn amserlen rhesymol

*

Lleoliad Busnes

*
Ie
Na
Os yn berthnasol:
Do
Naddo
Do
Naddo

Amserlen / Cyllid

(a) Cyfanswm cost yr offer/gwasanaethau *
(b) Grant y gofynnir amdano (70%) neu 50% am rai cerbydau – wele’r canllawiau)
*
*
*
Enw’r Ffynhonnell e.e. arbedion, cyfrif busnes ac ati Swm Statws – sicrhawyd / ymgeisiwyd amdano / i ymgeisio amdano
Fy hun
Benthyciad Banc
Gorddrafft Banc
Benthyciad Arall
Grantiau Eraill
Mae’n RHAID i chi ddarparu tystiolaeth o’r holl ffynonellau arian ar rydych yn bwriadu ddefnyddio ar gyfer eich cais

Dadansoddiad Prosiect

Darparwch ddadansoddiad o sut y bydd y grant yn cael ei ddefnyddio a rhowch fanylion dyfynbrisiau: (Mae’n rhaid atodi’r rhagamcanion / dyfynbrisiau gwreiddiol - o leiaf 3 ar gyfer bob eitem os yw’n £5,000 neu uwch ar gyfer bob cyflenwr. - Am eitemau dros £50,000 cysylltwch â ni am gyfarwyddiadau caffael pellach

Eitem Cyflenwr Cost (heb TAW) COST (yn cynnwys TAW)
*
Ydi
Nac ydi

Gwerth am arian

*
Bydd
Na fydd

Faint yn fwy o elw ydych chi’n ddisgwyl ei wneud dros y tair blynedd nesaf?

*
*
*
*
*
Bydd
Na fydd

Faint o arbediad ydych chi’n ddisgwyl gwneud dros y tair blynedd nesaf?

*
*
*
*

Manylion Cyflogaeth a Phroffil Ieithyddol

Swyddi Cyfredol Swyddi a grëir o ganlyniad uniongyrchol i dderbyn y grant hwn Amserlen ar gyfer creu swyddi (misoedd) Swyddi a ddiogelwyd o ganlyniad uniongyrchol i’r prosiect hwn
Gwryw Benyw
Perchnogion / Cyfarwyddwyr
Llawn Amser
Rhan Amser
*
Cymraeg i gyd
Mwy o Gymraeg na Saesneg
Cwbl ddwyieithog
Mwy o Saesneg na Chymraeg
Saesneg i gyd
*
*
*
Cymraeg yn unig
Saesneg yn Unig
Dwyieithog

Trosiant

*

Rhagamcan o drosiant blynyddol dros y dwy flynedd ariannol nesaf o ganlyniad i’r grant (i'r £1 agosach)

*
*

Manylion banc y busnes

*
*
*
*

Manylion Ychwanegol

Cynaliadwyedd Amgylcheddol
*
Oes
Na
*
Oes
Na
Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysedd
*
Oes
Na
Iaith a Diwylliant Cymraeg
*
Oes
Na

Os mai ‘Oes’ yw’r ateb, efallai y bydd angen i chi ddarparu copi o’r polisïau hyn.

Dogfennau i'w cynnwys

• Cynllun Busnes • Rhagolwg ariannol 2 flynedd • Mantolen a datganiad elw a cholled am y dwy flynedd diwethaf • Datganiad Banc cyfredol y busnes • Cadarnhad o unrhyw ganiatâd perthnasol yn cynnwys gofynion cyfreithiol statudol • Holl ddyfynbrisiau • Tystiolaeth o arian cyfatebol

Datganiad

• Rwy’n awdurdodi’r Cyngor i wneud unrhyw ymholiadau angenrheidiol i gadarnhau unrhyw wybodaeth sydd ei hangen i ddod i benderfyniad ar fy nghais. Hwyrach y bydd yr wybodaeth sydd yn y cais hwn yn cael ei rannu gyda chydweithiwr mewn adrannau eraill a sefydliadau cefnogi busnes eraill er mwyn asesu’r cais; • Rwy’n datgan bod yr holl wybodaeth yn y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth, ac y gallai’r Cyngor gymryd camau yn erbyn y sawl sy’n llofnodi’r ffurflen i adhawlio’r grant ac unrhyw gostau, taliadau neu dreuliau sydd ynghlwm â hynny; • Rwyf hefyd yn cadarnhau bod gennyf yr hawl a’r awdurdod llawn i weithredu ar ran y busnes/sefydliad sy’n gwneud y cais hwn; • Rwy’n cadarnhau fod angen y grant yma er mwyn gwneud yr hyn y bydd y grant yn cefnogi, naill ai o gwbl, i'r un raddfa, neu o fewn amserlen rhesymol • Rwy’n cadarnhau y bydd bob eitem a brynwyd yn cael ei yswirio’n briodol; • Rwy’n cadarnhau y bydd bob eitem yn cael ei gadw a’i gynnal yn ddigonol; • Rwy’n cadarnhau bod yr holl ganiatadau statudol angenrheidiol mewn lle • Rwy’n cadarnhau y bydd unrhyw ddeunydd cyhoeddus a ariannir gan y grant (megis arwyddion) yn cydymffurfio â Pholisi Iaith Cyngor Gwynedd; • Rwy’n cadarnhau bydd yr arian yn cael ei wario yn unol â’r cais hwn ac na fydd eitemau’n cael eu gwerthu o fewn y cyfnod monitro; Rwy’n cadarnhau y byddaf yn cwblhau ac yn dychwelyd ffurflen fonitro

Rwy’n cytuno i’r HOLL ddatganiadau uchod *