skip to main content

Taliad Cefnogaeth Hunan Ynysu

Os yw'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi i ddweud wrthych y dylech hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gael Cymorth Ariannol. Taliad Cymorth Hunanynysu: Os ydych yn bodloni'r HOLL feini prawf cymhwystra, mae gennych hawl i gael Taliad Ynysu o £500 • Rydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan: o wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020, o gofynnwyd i'ch plentyn ynysu o'i ysgol, lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach ar neu ar ôl 23 Hydref 2020, o rydych wedi cael hysbysiad drwy Ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021 • Rydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad • Ar hyn o bryd rydych chi neu'ch partner yn cael o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn. Taliad yn ôl Disgresiwn Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad yn ôl Disgresiwn o £500 os ydych yn bodloni'r holl feini prawf cymhwystra eraill uchod, ond: • Nad Ydych chi na'ch partner yn cael Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn. • Y byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio tra byddwch yn hunanynysu. Mae'r cais hwn ar gyfer un person yn unig a rhaid i unrhyw geisiadau eraill o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn Sicrhewch fod y wybodaeth isod wrth law cyn dechrau eich cais • Rhif Yswiriant Gwladol • Cadarnhad o'r dyddiad a roddwyd gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru • Eich Cyfriflen Banc ddiweddaraf, slip cyflog neu brawf o hunangyflogaeth Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a'ch bod yn cael eich hysbysu bod angen ichi hunanynysu, oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer Covid 19, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth. Noder, os cewch eich hysbysu drwy ap, rhaid ichi ddarparu'r sgrinlun a ddangosir isod. Os na allwch ddarparu'r sgrinlun hwn neu os na fyddwch yn gwneud hynny, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried. Bydd angen ichi hefyd ddarparu cadarnhad ysgrifenedig gan eich cyflogwr na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod hwn a bod eich enillion wedi lleihau o ganlyniad. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd yn rhaid ichi ddarparu datganiad i'r perwyl hwn. Mae'r tabl canlynol yn nodi'r gofynion data sylfaenol sydd i'w casglu gan unigolyn i gefnogi ei gais am daliad. Efallai y bydd awdurdodau lleol yn dymuno newid trefn y cwestiynau a phryd y gofynnir am dystiolaeth ategol yn ystod y daith.
*
Fi
Rhywun Arall
Plentyn/Plant sydd yn hunan ynysu
*
Ydw
Nac ydw
*
*
Ydi
Nac ydi
*
*
*
*
*
Oes
Nac oes
*
*
Mr
Mrs
Miss
Ms
Arall
*
*
*
*
*
*
*

A ofynnwyd ichi hunanynysu gan;

  • Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru
  • Ysgol, lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach eich plentyn
  • Ap Covid 19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â Covid-19
Do
Naddo
*
Prawf positif
Cyswllt agos
*
*
*
Cyflogedig
Hunangyflogedig
Arall
*
*
*
*
*
Gallaf
Na allaf
*
Bydd
Na fydd
*
Ydw
Nac ydw
Credyd Cynhwysol
Credyd Treth Gwaith
Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
Cymhorthdal Incwm
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
Budd-dal Tai
Credyd Pensiwn
Yn anffodus, nid ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y cynllun hwn. Gallwch gael eich ystyried o hyd ar gyfer taliad disgresiwn os byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad methu gweithio tra’n hunanynysu.
*
Ydw
Nac ydw
*
*
*
Mae angen uwchlwytho dogfennau tystiolaeth i gefnogi eich cais. Os ydych yn gyflogedig dylai hyn gynnwys prawf o gyflogaeth e.e. Cyfriflen Banc diweddaraf os mae’ch cyflog yn cael ei dalu i mewn i’ch Cyfrif Banc, neu eich Slip Cyflog diweddaraf. Os ydych yn hunangyflogedig – rhowch dystiolaeth o hyn, fel cyfrifon hunangyflogedig sy'n dangos masnachu diweddar neu ffurflen hunanasesu SA302, a cyfriflen banc. Os na fyddwch yn darparu tystiolaeth bydd yn arwain at oedi wrth brosesu eich cais.
*
Gwryw
Benyw
Eraill
*
Gwyn
Grwp ethnig cymysg neu luosog
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Du neu Ddu Prydeinig
Unrhyw grŵp ethnig arall
Cymraeg / Saesneg / Albanaidd / Gogledd Iwerddon / Prydeinig
Gwyddeleg
Teithwyr Sipsiwn neu Wyddelig
*
Oes
Nac oes
*
Oes, llawer
Oes, ychydig
Dim o gwbl
*
Yn anffodus, nid ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y cynllun hwn oherwydd mae’n rhaid bod Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) wedi cysylltu a chi
Yn anffodus, nid ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y cynllun hwn.
Yn anffodus, nid ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y cynllun hwn oherwydd y gallwch chi weithio gartref yn ystod eich cyfnod hunanynysu
Yn anffodus, ni fyddwch yn derbyn taliad
Yn anffodus, nid ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y cynllun hwn.