Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0306/03/DA

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: 3 Pant yr Onnen, Ffordd Glanypwll, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3LN

Dyddiad Cofrestru: 08-Apr-2019

Math o Gais: Diwygiadau Ansylweddol/Minor Amendments

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Bowydd a Rhiw

Cymuned: Ffestiniog

Bwriad: Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C13/0288/03/LL er mwyn adeiladu estyniad llai gyda gorffeniad rendr gwyn yn lle carreg naturiol fel y caniatawyd/ Non material amendment to approval C13/0288/03/LL in order to construct a smaller extension with white rendr instead of natural stone finish as approved.

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Mr J Daniels

Cyfeiriad: 3 Pant yr Onnen, Ffordd Glanypwll, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3LN

Asiant

Enw:

Cyfeiriad: 3, Commercial Square, HEOL YR EGLWYS, BLAENAU FFESTINIOG, LL41 3HP
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Dyddiad Penderfyniad: 11-Jun-2019

Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn