Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C19/0009/11/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: 358-360, Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL571YT

Dyddiad Cofrestru: 09-Jan-2019

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Deiniol

Cymuned: Bangor

Bwriad: Newid defnydd yr adeilad presennol o glwb nos i 3 uned manwerthu ynghyd ac 8 fflat hunan gynhaliol a gosod agoriadau newydd (cais diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd a o dan rhif C18/0116/11/LL) / Change of use of existing building from a night club into 3 retail units together with 8 self-contained flats and installation of new openings (amended application to that approved reference number C18/0116/11/LL)

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: X. Aliaj

Cyfeiriad: 358-360, Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL571YT

Asiant

Enw: SYLFAEN Associates Ltd

Cyfeiriad: Bryn Isaf, Llanfaethlu, Caergybi, Ynys Mon, LL65 4NW
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Dyddiad Penderfyniad: 29-Apr-2019

Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn