Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C18/0993/26/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Tir ger / Land by Hen Gapel, Ffordd Waunfawr, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL552ST

Dyddiad Cofrestru: 26-Oct-2018

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Waunfawr

Cymuned: Waunfawr

Bwriad: Diwygio amod rhif 1 o ganiatad cynllunio C09A/0412/26/LL er mwyn ymestyn yr amser a roddwyd i ddechrau'r gwaith am 5 mlynedd ychwanegol / Vary condition 1 on planning permission C09A/0412/26/LL so as to extend the time granted to commence work for another 5 years

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Watkin Jones Group

Cyfeiriad: 3 Abbots Park, Preston BrooK, Cheshire, WA73GH

Asiant

Enw:

Cyfeiriad:
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn