Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C18/0838/11/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: 371-373, Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL571YR

Dyddiad Cofrestru: 20-Sep-2018

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Hirael

Cymuned: Bangor

Bwriad: Dymchwel yr adeilad presennol a chodi 9 uned fforddiadwy ar gyfer gymdeithas dai leol, llecynnau parcio a thirlunio / Demolish existing building and erect 9 affordable units for a local housing association, parking accomodation and landscaping

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Caulmert Ltd

Cyfeiriad: 371-373, Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL571YR

Asiant

Enw: Caulmert Ltd

Cyfeiriad: Uned 14, St. Asaph Buisness Park, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL170LJ
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Dyddiad Penderfyniad: 06-Feb-2019

Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

Disgrifiad Enw ffeil
Affordable_Homes_Statement.pdf
Community_Linguistic_Statement.pdf
Cynllun_Lleoliad_-_Location_Plan.pdf
Datganiad_Cefnogaeth_Cynllunio_-_Supporting_Planning_Statement.pdf
Datganiad_Ieithyddol.pdf
Datganiad_Tai_Fforddiadwy.pdf
Highways_Advice.pdf
Strategaeth_Draenio_-_Drainage_Strategy.pdf
Sylwadau_Polisi.pdf
Sylwadau_Dwr_Cymru.pdf
Sylwadau_CNC_10.10.18.pdf
Sylwadau_Trafnidiaeth_03.10.18.pdf
Adroddiad_Arowlg_Ystlumod_ac_Adar_-_Bat_&_Bird_Survey_Report.pdf
Ffurflen_Gais_Diwygiedig_-_Revised_Application_Form_11.10.18.pdf
Ffurflen_Gais_wedi_Disodli_-_Superseded_Application_Form_11.10.18.pdf
Sylwadau_Cyngor_Dinas_Bangor.pdf
Sylwadau_Uned_Bioamrywiaeth_29.10.18.pdf
Gwybodaeth_Ychwanegol_05.12.18.pdf
Sylwadau_Tai_Strategol_11.12.18.pdf
Additional_Information_-_Geo-Environmental_Report_29.11.18.pdf
Cynllun_3D_Diwygiedig_-_Revised_3D_Visualization_29.11.18.pdf
Cynllun_3D_wedi_Disodli_-_Superseded_3D_Visualization_29.11.18.pdf
Cynllun_Bloc_Diwygiedig_-_Revised_Block_Plan_29.11.18.pdf
Cynllun_Safle_Bwriedig_wedi_Disodli_-_Superseded_Proposed_Site_Plan_29.11.18.pdf
Cynlluniau_Llawr_Bwriedig_Diwygiedig_-_Revised_Proposed_Floor_Plans_29.11.18.pdf
Edrychiadau_Bwriedig_Diwygiedig_-_Revised_Proposed_Elevations_29.11.18.pdf
Edrychiadau_Bwriedig_wedi_Disodli_-_Superseded_Proposed_Elevations_29.11.18.pdf
Gosodiad_Llawr_Cyntaf_ac_Ail_Lawr_Bwriedig_Diwygiedig_-_Revised_Proposed_First_&_Second_Floor_Layout_29.11.18.pdf
Gosodiad_Llawr_Daear_Bwriedig_-_Revised_Proposed_Ground_Floor_Layout_29.11.18.pdf
Sylwadau_Trafnidiaeth_11.01.19.pdf
Sylwadau_Gwarchod_y_Cyhoedd_31.01.19.pdf
Adroddiad_Pwyllgor_-_Committee_Report.pdf
Dyfarniad_-_Decision_V2.pdf
 
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn